Miasto Pruszków na potrzeby Budżetu Obywatelskiego zostało podzielone na 7 OBSZARÓW.

Kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na każdy rok określa Rada Miasta Pruszkowa na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa zatwierdzając ją jednocześnie w planie budżetowym na dany rok. Środki te określane są w myśl zasady, że przeznacza się na realizację budżetu obywatelskiego min. 0,50% do 2,0% kwoty wykonanych wydatków budżetowych za rok budżetowy 2016. Dokładna wysokość kwoty przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku ogłaszana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do publicznej wiadomości do dnia 1 lutego roku poprzedzającego realizację tego budżetu.

Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński na realizacje Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok przeznaczył 1 250 000 zł

Zarządzenie Nr 28/2018

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz rozdziału I pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III edycja – lata 2018/2019 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok wynosi 1 250 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł), co stanowi 0,50% kwoty wykonanych wydatków budżetowych za rok budżetowy 2016.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

Zarządzenie nr 28-2018