Jak weryfikujemy wnioski?

Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2019 przebiega w  następujący sposób:

1.Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i szczegółowej.

2.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy projekt:

 • został zgłoszony na właściwym formularzu,
 • zawiera wszystkie wymagane załączniki,
 • został złożony w  wyznaczonym terminie,
 • czy do formularza dołączona została czytelna lista co najmniej 30 uprawnionych osób popierających projekt,
 • czy dane osób zgłaszających projekt oraz popierających ten projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych czynności.

3.W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego występuje mailowo lub telefonicznie do projektodawcy o  uzupełnienie w  ciągu 3 dni roboczych braków występujących w  formularzu.

4.Projekty, które nie spełnią wymogów formalnych i  których braki nie zostały uzupełnione w  terminie zostają odrzucone. O  odrzuceniu projektów z  przyczyn formalnych projektodawca zawiadamiany jest na piśmie. Zawiadomienie to musi zawierać uzasadnienie.

5.Projektodawcy wniosku, który nie spełnił wymogów formalnych nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Projektodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

6.Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przekazuje do dalszej weryfikacji szczegółowej do odpowiednich merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu.

7.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w  terminie do 26 marca 2018 roku podaje do publicznej wiadomości listę projektów przekazanych do weryfikacji szczegółowej merytorycznym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie na etapie formalnym wraz z  uzasadnieniem negatywnej weryfikacji.

Wyniki weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów do BO 2019

W dniu 9 marca 2018 roku zakończono przyjmowanie wniosków do III Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019.
Do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgłoszono 69 projektów.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał wstępnej weryfikacji formalnej projektów. Przedstawiamy szczegółowe zestawienie złożonych projektów – do pobrania

Wyniki weryfikacji merytorycznej przez Wydziały Urzędu Miasta Pruszkowa

W dniu 10 maja 2018 r. zakończono etap weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów do III Edycji Budżetu Obywatelskiego.
Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie Pobierz
Lista projektów zweryfikowanych negatywnie Pobierz

8.Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu dokonują weryfikacji szczegółowej, która obejmuje:

 • ocenę projektu pod względem spełnienia obowiązkowych    wymogów wynikających z zapisów Regulaminu Budżetu    Obywatelskiego w Pruszkowie – III Edycja – Lata 2018/2019,
 • analizę praktycznych możliwości realizacji projektów,
 • urealnienie wyceny wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu;
 • w przypadku rażąco zaniżonej wyceny projektu przez projektodawcę komórka merytoryczna może wnioskować do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o odrzucenie projektu,
 • sprawdzenie czy urealniona wycena nie przekracza dopuszczalnej kwoty dla danego obszaru,
 • analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

9.W przypadku, gdy formularz z  propozycją zadania do realizacji w  ramach budżetu obywatelskiego nie zawiera istotnych i  kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej projektu lub wypełniony jest nieczytelnie, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego występuje do projektodawcy zadania mailowo na adres wskazany w  formularzu zgłoszeniowym albo telefonicznie, w  przypadku braku wskazania przez projektodawcę adresu e-mail o  uzupełnienie brakujących informacji. Uzupełniająca informacja przekazywana jest mailowo lub na piśmie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w  ciągu 5 dni roboczych. Nieusunięcie w  terminie stwierdzonych braków spowoduje jego negatywną weryfikację.

10.Ingerowanie w  zakres propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w  ramach budżetu obywatelskiego, w  tym zmiany miejsca ich realizacji, łączenia z  innymi zadaniami, zmiany zakresu zadania czy zmiany kosztorysu jest możliwe jedynie porozumieniu i za zgodą Projektodawców – autorów tych propozycji.

11.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może skontaktować się z  projektodawcami, którzy złożyli podobne projekty, albo projekty zlokalizowane na tym samym terenie z  propozycją wypracowania projektu wspólnego.

12.Negatywnej weryfikacji podlegają projekty, które:

a. nie spełniają warunków, o  których mowa w  Regulaminie w  Rozdziale II, ust. 5, 6, 7;
b. osoby popierające projekt nie są Mieszkańcami obszaru miasta, na którym realizowany ma być projekt;
c. nie zostały w  terminie uzupełnione;
d. zostały zgłoszone bez wskazania w formularzu adresu e-mail lub numeru telefonu, a w projekcie wykryte zostaną nieprawidłowości.

13.W terminie do 11 maja 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z  uzasadnieniem.

14.Informację o  negatywnej weryfikacji wraz z  uzasadnieniem, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przekazuje projektodawcy mailowo bądź telefonicznie.

15.W terminie 3 dni roboczych od terminu- 11 maja 2018r, projektodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie składa się w  formie papierowej w Urzędzie Miasta w  godzinach pracy Urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miasta.

16.O ostatecznej decyzji wynikającej z  odwołania projektodawca zawiadamiany jest pisemnie, drogą mailową lub listem, w terminie do 10 dni roboczych od dnia wniesienia odwołania.

17.Projektodawcy w  terminie do 16 maja 2018 roku przysługuje prawo wycofania projektu. Wycofania projektu dokonuje się pisemnie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta lub mailowo na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl.

18.W terminie do 21 maja 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę projektów poddanych pod głosowanie.