Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i  potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019 jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

1. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który skonsultuje swój pomysł z mieszkańcami danego obszaru i uzyska poparcie projektu – zbierze podpisy od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat.

2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w  kompetencjach gminy.

3. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego .

4. Do formularza zgłoszeniowego, o  którym mowa w  pkt 3, należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

5. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o  której mowa w  pkt 1, nie wlicza się projektodawcy.

6. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

7. Projekty inwestycyjne mogą być lokowane jedynie na terenach będących własnością Miasta Pruszkowa.

8. W przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza należy dołączyć zgodę dysponenta terenu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

9. Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.

10. Mieszkaniec danego obszaru może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów dotyczących tego obszaru.

11. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

12. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w  ramach budżetu obywatelskiego można pobrać TUTAJ oraz w  punkcie informacyjnym Urzędu Miasta- pokój nr 1– Kancelaria.

13. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można zgłaszać za pomocą:

a) elektronicznej aplikacji : https://pruszkow.citizenpro.pl, albo

b) formularza papierowego, dostępny na   stronie internetowej miasta  lub otrzymać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta – pokój nr 1 w Kancelarii.

Tam też należy złożyć wypełniony formularz w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” w godzinach pracy urzędu  lub przesłać drogą mailową na adres;  budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

14. W przypadku składania formularza drogą elektroniczną należy dołączyć skany wymaganych załączników.

15. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w  terminie od dnia 5 lutego 2018r. do dnia 9 marca 2018 r. O  zachowaniu terminu decyduje data złożenia projektu do Urzędu Miasta Pruszkowa.

16. Projektodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z  uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w  kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje koszty szacunkowe, o  którego ostatecznym kształcie decyduje komórka merytoryczna oceniająca wniosek.

17. Szacunkowy koszt realizacji brutto i rocznej eksploatacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych dla danego obszaru.

18. Podczas etapu zgłaszania pomysłów działać będzie Punkt konsultacyjny – sala 21 Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

19. Terminy i miejsca dyżurów konsultacyjnych wyświetlają się w oknie informacyjnym.