Jak głosować?

Od 26 maja do 24 czerwca 2018 można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2019. 

Krótka instrukcja:

1. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalana jest przez Radę Programową ds. Budżetu Obywatelskiego w  drodze losowania.

2. Wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w  ramach budżetu obywatelskiego dokonują w  drodze głosowania mieszkańcy miasta Pruszkowa.

3. Głosowanie jest jawne, imienne, równe i bezpośrednie.

4. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, której wzór określa załącznik nr 7 do Regulaminu.

5. Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

6. Głos oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie – bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, albo
b) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

7. W przypadku oddania głosu przez tego samego głosującego z  wykorzystaniem papierowej karty do głosowania i  karty interaktywnej, oba głosy są nieważne.

8. Karty do głosowania będą ogólnie dostępne w:
a) punkcie informacyjnym Urzędu Miasta;
b) wyznaczonych punktach do głosowania przez Prezydenta Miasta Pruszkowa;
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta, w zakładce „Budżet obywatelski”.

9. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. W przypadku głosowania elektronicznego należy przesłać skan lub przekazać oryginał w/w dokumentu do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego .

10. Listę punktów do głosowania oraz określenie zasad ich działania Prezydent Miasta Pruszkowa podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

11. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

12. Jeżeli głosujący oddał głos więcej niż jeden raz lub jeżeli nie zaznaczył żadnego pola lub głosujący przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów, głos taki traktuje się jako nieważny.

13. Karty do głosowania złożone przez mieszkańców w formie papierowej rejestrowane będą w elektronicznym systemie do głosowania.

14. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu punktów oddanych ważnymi głosami na poszczególne projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

15. W terminie do 9 lipca 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości:
a) wyniki głosowania,
b) listę rankingową projektów w poszczególnych obszarach.

16. Na podstawie listy rankingowej Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie do 11 lipca 2018 roku tworzy listę rekomendowanych projektów dla każdego z obszarów.

17. Za rekomendowane do realizacji mogą zostać uznane te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze.