Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe i  formularz do zadawania pytań znajdziesz na stronie.

Budżet obywatelski Puszkowa 2019 (skrót)

 • 1 lutego ogłoszona będzie wysokość budżetu obywatelskiego Pruszkowa na 2019 rok,
 • 3 lutego podział kwoty na 7 obszarów miasta,
 • 5 luty – 9 marca zgłaszanie propozycji projektów,
 • 10 marca – 11 maja weryfikacja projektów,
 • 26 maja – 24 czerwca głosowanie,
 • 9 lipca wyniki głosowania

Budżet obywatelski – co to jest?


Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w  ramach którego mieszkańcy współdecydują o  wydatkach publicznych w  mieście w  perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Idea Budżetu Obywatelskiego

Idea budżetu obywatelskiego opiera się na założeniu, że wnioski do niego wynikają z głębokiej wiedzy o mieście  i jego potrzebach. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

W  skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i  bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów oddanych ważnymi głosami przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.


Dlaczego warto uczestniczyć w  jego tworzeniu?


Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i  bezpośredniego współdecydowania o  tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i  promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i  całego Miasta.
Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o  których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretna kwota będąca częścią budżetu Miasta Pruszkowa, przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Jakie projekty można zgłosić?

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:

 • należące do zadań własnych gminy,
 • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
 • zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszające ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Pruszków i wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego w ramach realizacji budżetu Miasta Pruszkowa.

Jakich projektów nie można zgłosić?

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, 
 • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
 • są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju miasta.

Jakie mogą być rodzaje projektów?

Projekty inwestycyjne to zadania inwestycyjne, w efekcie którego powstaje produkt o charakterze rzeczowym, trwale związany z gruntem, realizowany w zakresie obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (budynki, budowle, obiekty małej architektury) czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni.

Projekty nieinwestycyjne – to pozostałe zadania o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy, spotkania, festyny, zajęcia fitness, koncerty, cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, zajęcia edukacyjno-sportowe np. sportowe soboty oraz ustawienie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem np. donice z kwiatami.

Czego mogą dotyczyć projekty?


Co do zasady, projekty zgłaszane przez Państwa do realizacji w  ramach Budżetu Obywatelskiego muszą należeć do zadań własnych gminy- czyli działania, na które miasto może wydawać pieniądze ze swojego budżetu.

Jakie to zadania?

Mogą to być zadania dotyczące wielu sfer np.


 • wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów;

 • działań służących poprawie warunków życia i  funkcjonowania mieszkańców;

 • wydarzeń o  charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Kto może zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim?

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który zbierze podpisy z poparciem projektu od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i który w momencie składania projektu ukończył 14 lat.
Projektodawcą nie musi być  mieszkaniec Pruszkowa.
W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

Czy projekty można zgłaszać anonimowo?

Nie. Warunkiem przyjęcia projektu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy.

Jak można zgłosić projekt?

Składanie projektów odbywa się od 5 lutego do 9 marca 2018 r.
Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym. Formularz można pobrać TUTAJ, a  także w Kancelarii  Urzędu Miasta Pruszkowa (ul. Kraszewskiego 14/16).
Wypełniony Formularz wraz z  wymaganymi załącznikami można osobiście złożyć do kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w kopercie z napisem „BUDŻET OBYWATELSKI” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl.
Projekt można zgłosić za pomocą interaktywnego Formularza zgłoszeniowego – TUTAJ pamiętając o dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Kto może podpisać się na liście poparcia?

Do składanego projektu należy dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają ten pomysł. Poprzeć projekt może każdy mieszkaniec obszaru, którego ten projekt dotyczy i który w momencie składania projektu ukończył 14 lat.

Czy mogę wskazać realizatora zadania?

Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora, czyli Miasto Pruszków, zgodnie z  obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować projekt na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być realizowane jedynie projekty nieinwestycyjne (o charakterze nietrwałym) np. festyny, koncerty, zajęcia dla dzieci oraz ustawienie obiektów niezwiązanych trwale z gruntem np. donice z kwiatami.

Co należy ująć w  szacunkowych kosztach realizacji projektu?

Projektodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z  uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w  kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje koszty szacunkowe, o  którego ostatecznym kształcie decyduje komórka merytoryczna oceniająca wniosek.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z  lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i  wiedzy osób z  merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, a  tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski. Jednakże, jeśli podczas weryfikacji formularza wykryta zostanie nieprawidłowość skontaktujemy się z  Projektodawcą w  celu poprawienia błędu.

Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji projektu?

Tak, w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, projektodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego.
Odwołanie składa się w terminie 3 dni roboczych od terminu podania do publicznej wiadomości listy  projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem w  formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy Urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
O ostatecznej decyzji wynikającej z odwołania projektodawca zawiadamiany jest pisemnie, drogą mailową lub listem, w terminie do 10 dni roboczych od dnia wniesienia  odwołania.

Kto może głosować w budżecie obywatelskim?

Głosować w budżecie obywatelskim mogą osoby, które w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyły 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich  konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa) i  posiadają czynne prawo wyborcze na terenie Miasta Pruszkowa lub są na jego terenie zameldowane na pobyt stały lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

Na ile projektów mogę zagłosować?

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Pamiętając, przy tym że  może oddać głos tylko jeden raz papierowo lub elektronicznie, dysponując łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Czy w  przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w  głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i  realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta Pruszkowa.
Co decyduje, że dany projekt wygra w  głosowaniu?
Decyduje liczba ważnych punktów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę ważnych punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie – napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt