Mieszkańcy Pruszkowa od 5 do 13 września 2016r. dokonają wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania. Głosowanie jest jawne, imienne, równe i bezpośrednie.

Gdzie można zapoznać się z projektami?
Listy projektów na, które będzie można zagłosować będą zamieszczone w punktach do głosowania oraz są już dostępne stronie internetowej
https://pruszkow.zetwibo.pl  w zakładce: lista projektów.

Po wejściu na stronę można zapoznać się ze wszystkimi projektami poddanymi pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego, jak również można wybrać projekty zgłoszone w konkretnym obszarze miasta.

Zasady głosowania

Każdy głosujący może głosować jedynie na projekty zgłoszone w zamieszkiwanym przez niego obszarze. Głos oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie – bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a)    złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa punktach do głosowania na terenie Miasta Pruszkowa, albo
b)   wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

W przypadku gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
W przypadku głosowania elektronicznego należy dołączyć skan w/w dokumentu.
Głos jest traktowany jako nieważny gdy został oddany ponownie, lub głosujący nie przydzielił na karcie do głosowania żadnych punktów, lub głosujący przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów.

Gdzie można zagłosować?
a) w wyznaczonych 9 punktach do głosowania w każdym obszarze w godz. 15.00-19.00 (w sobotę i niedzielę w godz. 10 -15)
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 (w sobotę i niedzielę w godz. 10 -15)
c) na stronie internetowej
https://pruszkow.zetwibo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta (349.7 KB)

Opisy projektów w poszczególnych obszarach
Obszar I
Obszar II
Obszar III
Obszar IV
Obszar V
Obszar VI
Obszar VII