Lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego, na posiedzeniu w dniu 3 lipca  2017 roku, na podstawie Rozdziału V pkt 17 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie utworzyła listę rekomendowanych do realizacji w 2018 projektów dla każdego z obszarów miasta.

Rada na podstawie regulaminu wskazała projekty, które uzyskały największą liczbę punków z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze. W sytuacji, gdy pozostałe w obszarze środki finansowe nie pozwalały na realizację kolejnego projektu za rekomendowany do realizacji był uznawany projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieściły się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. 

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miejskiej w Pruszkowie następujące projekty:

Obszar I

Aleja drzew – czyste powietrze dla Pruszkowa

Promowanie komunikacji Miejskiej – Wiaty Przystankowe

Wiaty na rowery – przy szkole

Obszar II

Boisko sportowe – wielofunkcyjne  (ogólnodostępne)

Obszar III

Świetlica osiedlowa dla mieszkańców

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w DZIELNICY TWORKI

Obszar IV

Rewitalizacja terenu zielonego tzw. Placyku na Ostoi – instalacja monitoringu

WIRTUALNY SENIOR  Bezpłatny kurs obsługi komputera i internetu dla Seniorów

Obszar V

SENIORADA  II

Obszar VI

Wymarzony plac zabaw

Projekt teatralny Cienie i Blaski – UWAGA! Projekt rekomendowany przez Radę Programową do realizacji zgodnie z ust. 21 Rozdziału V Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie II EDYCJA – LATA 2017/2018

Obszar VII

Zajęcia dla SENIORÓW

Ponadto, Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z ust. 21 Rozdziału V Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  w Pruszkowie  II EDYCJA – LATA 2017/2018,  biorąc pod uwagę, że pula środków przewidziana na realizację projektów rekomendowanych w 2018 roku w obszarach I, II, III, IV, V, i VII nie została wyczerpana (łącznie środki niewykorzystane = 123 634,66 zł), rekomenduje przekazanie w części pozostających środków finansowych na realizację projektu pn. Projekt teatralny Cienie i Blaski w obszarze VI, w którym wskaźnik popularności projektów w głosowaniu mieszkańców był najwyższy (23,01%). Koszt realizacji tego projektu: 41 500,95 zł pozostałe zaś środki w kwocie 82 133,71 pozostawia jako rezerwa w przypadku ust. 1  pkt. e  Rozdział VI Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  w Pruszkowie  II EDYCJA – LATA 2017/2018.

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego

PROJEKTY REKOMENDOWANE – BO 2017-2018.pdf

Konsultacje społeczne BO

Budżet obywatelski – to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa.

Proces Konsultacji społecznych przedstawiony został w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=665