Jak głosować – zasady głosowania. Wybór projektów do   realizacji.

Bardzo ważnym etapem w procedurze Budżetu Obywatelskiego jest powszechne głosowanie na pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań, które pozwoli wyłonić te projekty, które zyskały największe społeczne poparcie wśród mieszkańców.

Mieszkańcy Pruszkowa od 27 maja  do 25 czerwca 2017r. dokonają wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania ( wzór – Załącznik Nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego). Głosowanie jest jawne, imienne, równe i bezpośrednie.

Gdzie można zapoznać się z projektami?  

Listy projektów na, które będzie można zagłosować będą zamieszczone w punktach do głosowania oraz są dostępne na stronie internetowej https://pruszkow.citizenpro.pl lub bo.miasto.pruszkow.pl  w zakładce: lista projektów.

Po wejściu na elektroniczną aplikację można zapoznać się ze wszystkimi projektami poddanymi pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, jak również można wybrać projekty zgłoszone w konkretnym obszarze miasta.

Kto może głosować?

Głosować mogą Mieszkańcy Miasta Pruszków, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat i posiadają (lub jej opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub są na jej terenie zameldowani na stałe lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

W przypadku gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którą można pobrać ze strony internetowej, a także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie lub punkcie do głosowania. W przypadku głosowania elektronicznego należy przesłać skan lub przekazać oryginał w/w dokumentu do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

UWAGA! Zasada ta obowiązuje zarówno w głosowaniu bezpośrednim (papierowa karta do głosowania) jak również w głosowaniu internetowym (interaktywna karta do głosowania). Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną.

 Zasady głosowania

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10  punktami, którymi w dowolnym  podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach  wybranych projektów.

Listy projektów na które będzie można zagłosować będą zamieszczone w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl  w zakładce Budżet Obywatelski 2018, w Biuletynie Informacji Publicznej – Konsultacje społeczne, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz na Facebooku.

Przebieg głosowania

Głosowanie odbywać się będzie na specjalnie do tego celu przygotowanych kartach do głosowania ( wzór – Załącznik Nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego), które są udostępnione na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej- Konsultacje społeczne i w wyznaczonych punktach do głosowania oraz na Facebooku. 

Aby prawidłowo oddać głos na wybrane projekty należy:

  1. rozdysponować  10 punktów  przyznając je w dowolnym podziale wybranym projektom lub w całości jednemu projektowi,  poprzez wpisanie liczby punków w polu „PUNKTACJA”,

  2. podać  imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,

  3. zapoznać się z oświadczeniem,

  4. podpisać kartę do głosowania.

         Zagłosować można poprzez:

  1. złożenie karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania na terenie miasta Pruszkowa, w godzinach pracy wymienionych instytucji. Wykaz punktów do głosowania, w których będzie można oddać głos w formie papierowej jest upubliczniony na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski 2018, w Biuletynie Informacji Publicznej – Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i Facebooku,

  2. oddanie głosu za pomocą interaktywnej karty na elektronicznej platformie https://pruszkow.citizenpro.pl , albo

  3. w wyznaczonych mobilnych punktach  do głosowania podczas  imprez miejskich.

Do pobrania: lista  projektów poddanych pod głosowanie

Zachęcamy do głosowania przez Internet.                                          
Głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu do głosowania. Wystarczy przejść etap rejestracji  i zagłosować przyznając liczby punktów przy tytułach wybranych przez Państwa projektów.

Informacja o wynikach głosowania

Podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej – Konsultacje społeczne, na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski 2018,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz na Facebooku, w lokalnej prasie i mediach.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 30 czerwca 2017 r.

Propozycje, które zyskają największe wsparcie mieszkańców, zostaną wpisane do budżetu gminy i będą realizowane w 2018 r.

Wzór karty do głosowania (doc)

Wzór karty do głosowania (pdf)

Opisy projektów w poszczególnych obszarach

OBSZAR I
OBSZAR II
OBSZAR III
OBSZAR IV
OBSZAR V
OBSZAR VI
OBSZAR VII

Poznaj Projekty- wszystkie projekty