Budżet Obywatelski – ocena złożonych projektów

Merytoryczne Wydziały Urzędu Miejskiego w Pruszkowie dokonały weryfikacji szczegółowej złożonych projektów. Weryfikacja projektów polegała m.in. na sprawdzeniu czy:
a) należą do zadań własnych gminy, 
b) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, 
c)  są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszające ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Pruszków i wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego w ramach realizacji budżetu Miasta Pruszkowa,
f) koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych dla danego obszaru,
g) są możliwości  techniczne i technologiczne na realizację projektu,
h) kosztorys wskazanego przez projektodawcę  w formularzu zgłoszeniowym projektu jest realny i nie przekracza dopuszczalnej kwoty dla obszaru.

 

W dniu 17 marca 2017 roku zakończono przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa II EDYCJA – LATA 2017/2018.

Do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zgłoszono 49 projektów.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 29 marca 2017 r.  dokonał  aktualizacji wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa II EDYCJA – LATA 2017/2018.
Poniżej przedstawiamy aktualizację szczegółowego zestawienia złożonych projektów – stan na 29 marca 2017 r: do pobrania

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie I Edycja – lata 2016/2017 podaje do publicznej wiadomości listę projektów weryfikowanych  pozytywnie oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie. 

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie

Lista projektów zweryfikowanych negatywnie

Projektodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl w terminie do 17 maja 2017r.