UCHWAŁA Nr XXVI.286.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa
w zakresie budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Pruszkowa
na temat części wydatków z budżetu miasta Pruszkowa na rok 2018.
      2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „Budżet obywatelski”.

§2. Zasady i tryb przeprowadzenia II edycji Budżetu Obywatelskiego na lata 2017/2018
określa „Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie II edycja – lata 2017/2018″
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie
                  Krzysztof Biskupski