Informacje o edycji

Poniżej zamieszczamy najważniejsze dokumenty dotyczące I Edycji 2016/2017 Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa oraz linki gdzie znajdziecie szczegółowe informacje na temat zgłoszonych projektów i wyników głosowania.

Budżet obywatelski – co to jest?

Budżet obywatelski (partycypacyjny), to efekt działań w wyniku których mieszkańcy sami lub za pośrednictwem organizacji społecznych decydują o przeznaczeniu wydzielonej części budżetu miasta. Idea budżetu obywatelskiego opiera się na założeniu, że wnioski do niego wynikają z głębokiej wiedzy o mieście i jego potrzebach.

Komu służy budżet obywatelski?

Budżet obywatelski służy wszystkim grupom mieszkańców, organizacjom pozarządowym i lokalnym władzom. Mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy, chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Samorząd lokalny i mieszkańcy uczą się porozumiewać w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej spójności, zgody i przejrzystości działania władz, które dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców będą mogły podejmować lepsze decyzje.

Co można zyskać?

Udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego daje realny wpływ na działania miasta w którym żyjemy i wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu lokalnego – daje możliwość i prawo do decydowania o celach, na które wydawane są wspólne pieniądze. Integracja mieszkańców wokół wskazanych celów buduje lokalne więzi, a konkretne efekty wspólnych decyzji zwiększają identyfikację ze wspólnotą i odpowiedzialność za wspólne sprawy i przestrzeń publiczną.

Kto może decydować?

W budżecie partycypacyjnym może uczestniczyć każdy mieszkaniec Pruszkowa. Projektodawcą nie musi być nawet mieszkaniec Pruszkowa. Popierać projekty i głosować w budżecie obywatelskim mogą osoby posiadające czynne prawo wyborcze na terenie Pruszkowa.

Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby niepełnoletnie, które mają ukończone 14 lat – w takim przypadku konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.

Pruszkowski budżet obywatelski krok po kroku

1 lutego ogłoszona będzie wysokość budżetu obywatelskiego Pruszkowa na 2018 rok,
a 3 lutego jego podział na 7 obszarów miasta. Od 4 lutego do 17 marca 2017 roku projektodawcy mogą zgłaszać propozycje projektów, a lista projektów do głosowania będzie ogłoszona 22 maja.

Głosujemy od 27 maja do 25 czerwca.

Szczegółowy harmonogram działań zamieszczony jest na miejskiej stronie internetowej w zakładce Budżet obywatelski – informacje będą także zamieszczane na plakatach i w prasie lokalnej.
Kontakt

tel.: 604 790 760
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl