Lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego, na posiedzeniu w dniu 19 września 2016 roku, na podstawie Rozdziału V pkt 18 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Pruszkowie utworzyła listę rekomendowanych do realizacji w 2017 projektów dla każdego z obszarów miasta.

Rada na podstawie regulaminu wskazała projekty, które uzyskały największą liczbę punków z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze. W sytuacji, gdy pozostałe w obszarze środki finansowe nie pozwalały na realizację kolejnego projektu za rekomendowany do realizacji był uznawany projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieściły się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. 

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miejskiej w Pruszkowie następujące projekty

Obszar I
Boisko sportowe na Gąsinie

Obszar II
Boisko wielofunkcyjne – Żbików
Twarzą w twarz

Obszar III
Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców 
Mała architektura w Malichach

Obszar IV
Plac zabaw dla psów – ogródek Agility

Obszar V
Cykliczne spotkania seniorów „SENIORADA”
Stojak Rowerowy

Obszar VI
Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina
Twarzą w twarz
Sokola tablica
Doświetlenie chodnika na odcinku między ul. Baśniową a ul. Chopina
Stojaki rowerowe dla Pruszkowa

Obszar VII
Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem

Ponadto  Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z pkt. 22 Rozdziału V Regulaminu budżetu obywatelskiego, biorąc pod uwagę, że pula środków przewidziana na realizację projektów rekomendowanych w 2017 roku w obszarach II, III, IV, V, VI i VII nie została wyczerpana (łącznie środki niewykorzystane = 156 145,55 zł), rekomenduje przekazanie pozostających środków finansowych na realizację projektu pn.  Budowa skweru przy ul. Wapiennej w obszarze III, w którym frekwencja w głosowaniu mieszkańców była najwyższa (14,8%).  Koszt realizacji tego projektu:  109 350,56 zł.

Zestawienie rekomendowanych projektów