Budżet Obywatelski – ocena złożonych projektów

Zakończono kolejny etap prac nad projektami, które zostały złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa –  I edycja – lata 2016/2017.

Merytoryczne Wydziały Urzędu Miejskiego w Pruszkowie dokonały weryfikacji szczegółowej złożonych projektów. Weryfikacja projektów polegała m.in. na sprawdzeniu czy:
a) należą do zadań własnych gminy, 
b) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, 
c)  są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszające ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Pruszków i wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego w ramach realizacji budżetu Miasta Pruszkowa,
f) koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych dla danego obszaru,
g) są możliwości  techniczne i technologiczne na realizację projektu,
h) kosztorys wskazanego przez projektodawcę  w formularzu zgłoszeniowym projektu jest realny i nie przekracza dopuszczalnej kwoty dla obszaru.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie I Edycja – lata 2016/2017 podaje do publicznej wiadomości listę projektów zweryfikowanych  pozytywnie oraz negatywnie – listy w załączeniu.

W dniu 25 czerwca 2016 roku zakończono przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa. Do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zgłoszono 54 projekty. Zespół ds. Budżetu dokonał wstępnej weryfikacji formalnej projektów.

Szczegółowe zestawienie złożonych projektów: do pobrania

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie I Edycja – lata 2016/2017 podaje do publicznej wiadomości listę projektów zweryfikowanych  pozytywnie oraz negatywnie – listy w załączeniu.

Budżet Obywatelski – lista projektów zweryfikowanych pozytywnie.pdf
Budżet Obywatelski – lista projektów zweryfikowanych negatywnie.pdf

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl w terminie do 20 sierpnia 2016 roku.