Zasady Ogólne

UCHWAŁA Nr XIV.141.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa
w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta

Pruszkowa na temat części wydatków z budżetu miasta Pruszkowa na rok 2017.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „Budżet obywatelski”.
§2. Zasady i tryb przeprowadzenia I edycji Budżetu Obywatelskiego na lata 2016/2017

określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie I edycja – lata 2016/2017″

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie
                  Krzysztof Biskupski

U C H W A Ł A Nr XIV.141.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. (864.0 KB)