OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 maja 2018 r.

11 maja 2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości listy punktów do glosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz rozdziału VI pkt 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III edycja - lata 2018/2019 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 r. podaje się do publicznej wiadomościjistę punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2019:

Pobierz