JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA FORMALNA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BO 2019?

23 marca 2018

W dniach 5 lutego - 9 marca mieszkańcy mogli składać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgłoszono 69. projektów.

Złożone projekty zostały poddane weryfikacji formalnej.

Jak przebiega weryfikacja formalna?

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy projekt:

  • został zgłoszony na właściwym wzorze formularza zgłoszeniowego,
  • zawiera wszystkie wymagane załączniki, wypełnione na właściwym wzorze,
  • został złożony w  wyznaczonym terminie, projekt złożony po terminie określonym w Harmonogramie Budżetu Obywatelskiego pozostawia się bez rozpoznania,
  • czy do formularza dołączona została czytelna lista co najmniej 30 uprawnionych osób popierających projekt w danym obszarze,
  • czy dane osób zgłaszających projekt oraz popierających ten projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych czynności.

W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego występuje mailowo lub telefonicznie do Projektodawcy o  uzupełnienie w  ciągu 3 dni roboczych braków występujących w  formularzu.

Projekty, które nie spełnią wymogów formalnych i  których braki nie zostały uzupełnione w  terminie zostają odrzucone. O  odrzuceniu projektów z  przyczyn formalnych projektodawca zawiadamiany jest na piśmie. Zawiadomienie to musi zawierać uzasadnienie.

Projektodawcy, który nie spełnił wymogów formalnych nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Zgodnie z harmonogramem III Edycji Budżetu Obywatelskiego w dniu 26 marca 2018r zostanie podana lista projektów zweryfikowanych pod względem formalnym. Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane do weryfikacji merytorycznej.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
tel.: 604-790-760