BO 2019 - JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTU?

Do dnia 9 marca 2018r. możesz zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 2- Regulaminu BO w Pruszkowie III edycja 2018/2019), który zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola.

Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

1.Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, powinna być krótka, zapadająca w pamięć, atrakcyjna i zrozumiała. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami swojego obszaru. Zbierz 30 podpisów od osób, z obszaru na którym realizowane będzie zadnie, które popierają realizację Twojego pomysłu.

2.Wybierz miejsce realizacji projektu, w którym chcesz zgłosić swój pomysł. Pamiętaj, że projekty inwestycyjne mogą być lokowane jedynie na terenach będących własnością Miasta Pruszkowa. W przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie niestanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę dysponenta terenu ( Załącznik nr 4 - Regulaminu BO w Pruszkowie III edycja 2018/2019).W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości ( Załącznik nr 5 - Regulaminu BO w Pruszkowie III edycja 2018/2019).

3.Zastanów się nad opisem projektu. W opisie należy wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien w prosty sposób wyjaśniać, na czym będzie polegał projekt oraz z jakich działań będzie się składał. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie oszacowane pod względem kosztów.

4.Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma on znaczenie dla lokalnej społeczności, dlaczego jest ważny i potrzebny. Ważne, by projekt był zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy (jeśli nie jest, to projekt nie będzie mógł być realizowany). Zachęcamy do zapoznania się z art.7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r oraz Regulaminem BO w Pruszkowie III edycja 2018/2019.

5.Opisz do kogo kierowany jest projekt. Wskaż, kto będzie mógł korzystać z działań zrealizowanych w jego ramach i na jakich zasadach mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach?  

6.Oszacuj koszt realizacji projektu. Projektodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto projektu z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje koszty szacunkowe, o którego ostatecznym kształcie decyduje komórka merytoryczna oceniająca projekt.

Jeżeli nie potrafisz oszacować, ile kosztują dane działania, skorzystaj z pomocy – przyjdź do Urzędu Miasta w godzinach pracy lub na dyżur członów Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.  

7.Oszacuj koszt eksploatacji i utrzymania projektu- w ujęciu jednego roku Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku.

8.Szacunkowy koszt realizacji brutto i rocznej eksploatacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych dla danego obszaru.

9.Wypełnij swoje dane. Podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, Nr PESEL, Nr telefonu, adres e-mail.

 1. Do formularza zgłoszeniowego obowiązkowo dołącz:
  a) czytelną listę osób popierających projekt, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego . O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami obszaru gdzie będzie realizowane zadanie. Pamiętaj! Podpisy poparcia zbierz w obszarze, w którym realizowane będzie zadanie. Załącznik -listę poparcia możesz pobrać ze strony internetowej lub otrzymać wydrukowany w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.
  b) w przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
  c)
  w przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
  d) w przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza należy dołączyć zgodę dysponenta terenu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

11.Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które pomogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.

12.Wpisz datę i podpisz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę. Niekoniecznie musisz mieszkać w Pruszkowie.

Ważne informacje dotyczące wypełniania formularza.

Zbieraj podpisy poparcia tylko w swoim obszarze, na Załączniku - Lista mieszkańców Pruszkowa popierający projekt (Załącznik nr 3 - Regulaminu BO w Pruszkowie III edycja 2018/2019)

Przed oszacowaniem pomysłu Sprawdź najpierw kwotę przypadającą na Twój obszar!   Oszacowany koszt realizacji projektu i koszt eksploatacji nie może przekraczać tej kwoty.  

Nie wskazuj wykonawcy zadania. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie, kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez miasto Pruszków, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Możesz zgłosić pomysł, nawet, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, a ukończyłeś (-łaś) 14 lat. Wystarczy, aby Twój opiekun prawny wyraził na to zgodę, podpisując zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

Tak przygotowany projekt możesz zgłosić najprościej za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na - http://pruszkow.citizenpro.pl/ lub złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w kopercie z napisem "BUDŻET OBYWATELSKI" w godzinach pracy Urzędu albo przesłać zeskanowany drogą mailową na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Wszystkie potrzebne informacje, materiały, załączniki dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce Budżet Obywatelski - http://budzet-obywatelski.ehost.pl/ lub w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czekamy na Wasze pomysły! Masz czas do 9 marca 2018r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

e-mail:budżetobywatelski@miasto.pruszkow.pl