Aktywne Malichy

Kategoria

Obszar III

Koszt zadania po weryfikacji

31000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Dzielnica Malichy – obszar III


3. Opis projektu

W ramach projektu „Aktywne Malichy” zakładamy kontynuowanie i rozwój projektów złożonych w dwóch poprzednich edycjach BO : „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców” oraz „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców”. Sukces w realizacji tych projektów, frekwencja i zapał mieszkańców w inspirowaniu oraz uczestniczeniu w podejmowanych przedsięwzięciach, świadczą o ogromnej społecznej trafności tego pomysłów i potrzebie jego kontynuacji.

Tegoroczny projekt podobne założenia i cele, co dwa poprzednie. Projekt ma na celu zapewnienie finansowania do społecznej i kulturalnej integracji mieszkańców dzielnicy Malichy poprzez umożliwienie rozwinięcia szeregu zgłaszanych przez mieszkańców inicjatyw społeczno-kulturalnych. Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nadal nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogłyby być organizowane spotkania mieszkańców o wspomnianym charakterze. Po przeniesieniu ciężaru wynajmu stosownych pomieszczeń na budżet Urzędu Miasta, środki pozyskane w ramach niniejszego projektu w całości zostaną przeznaczone na projekty mieszkańców.

Projekt zakłada aktywizację i integrację „mieszkańców przez mieszkańców” i opiera się przede wszystkim o zgłaszaną już do tej pory Stowarzyszeniu Mieszkańców społeczną aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i prowadzenia różnorodnych form aktywności.

Do spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie specjalistów za wynagrodzenie.Na przykład tak pożądane przez mieszkańców zajęcia fitnes, jogi czy thai-chi wymagają opłacenia wykwalifikowanej kadry. Aktywność sportowa w pomieszczeniu świetlicy wymaga wypożyczenia np. stołu do ping-ponga, piłkarzyków. Spotkania o charakterze kulturalnym lub oświatowym wymagają sprzętu audio-wideo a czasem również wypłacenia honorarium prelegentom.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogłyby być organizowane spotkania mieszkańców o charakterze społeczno-kulturalno-integracyjnym. Jednocześnie coraz silniejsza integracja lokalna i poczucie społecznych związków wśród mieszkańców powoduje ich coraz większą aktywność w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i integracji obywatelskiej. Zrealizowane w ramach I i II edycji Budżetu Obywatelskiego projekty „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców” oraz „Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców” spotkały się ogromnym odzewem społecznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malich. Kontynuacja tego przedsięwzięcia w III edycji BO 2018/2019 w formie składanego obecnie projektu pn. „Aktywne Malichy” pozwoli na kontynuowanie społecznie bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez mieszkańców działania, a w konsekwencji na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzielnicy Malichy.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy, bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa, a szczególnie dzielnicy Malichy, a także sąsiedniej dzielnicy Tworki.