Integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie komunikacji i informacji pomiędzy mieszkańcami Dzielnicy Ostoja

Kategoria

Obszar IV

Koszt zadania po weryfikacji

15800 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Dzielnica Ostoja


3. Opis projektu

W ramach projektu finansowane będą:

1. Cykl szkoleń z zakresu

a. utrzymania ładu przestrzennego,

b. zapewnienie na terenie Dzielnicy spokoju i porządku,

c. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Dzielnicy i w otoczeniu, mogącym mieć na nią wpływ (smog, utylizacja odpadów, edukacja ekologiczna),

d. integrację społeczności lokalnej,

e. krzewienie dobrosąsiedzkich zasad współżycia mieszkańców,

f. godzenie interesów indywidualnych mieszkańców z dobrem ogólnym dzielnicy.

2. Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy Ostoja.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest inicjowanie współpracy mieszkańców Dzielnicy Ostoja. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy dzielnicy nie posiadają miejsc spotkań a także pozbawieni są wiedzy na temat co Miasto i inni robią na rzecz Dzielnicy.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt będzie skierowany do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ostoja tak, żeby mogli być dobrze zorientowani na temat tego co się wokół nich dzieje, ażeby poznali innych mieszkańców Dzielnicy oraz zintegrować społeczność lokalną.