Inkubator świetlicy środowiskowej na Żbikowie

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

66000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Dzielnica Żbików - obszar II


3. Opis projektu

W ramach projektu "Inkubator świetlicy środowiskowej na Żbikowie" chcemy zapewnić warunki do społecznej, kulturalnej i międzypokoleniowej integracji mieszkańców dzielnicy Żbików poprzez zapewnienie przestrzeni do przeprowadzania zajęć, spotkań dla dzieci, młodzieży oraz seniorów zamieszkujących tę dzielnicę.

Niniejszy projekt ma na celu zapewnienie finansowania dla wynajęcia pomieszczenia na spotkania w dostępnych lokalizacjach na terenie dzielnicy Żbików, tak aby w roku 2019 można w nim było zorganizować w sumie co najmniej 60 spotkań dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych i formach zainteresowań (średnio min 5 spotkań miesięcznie). Spotkania będą miały charakter integracyjno-edukacyjny, w tym kluby zainteresowań, warsztaty, wykłady, szkolenia, założenie Klubu Gier.

Projekt zakłada aktywizację i integrację "mieszkańców przez mieszkańców" i opiera się przede wszystkim o społeczność aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i wprowadzenia różnorodnych form aktywności. Jedynie do spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie specjalistów za wynagrodzenie - absolutna większość spotkań/zajęć będzie prowadzona społecznie przez zainteresowanych (np. harcerzy działających na terenie dzielnicy i miasta Pruszków oraz mieszkańców). Realizacja projektu ma stworzyć społeczne podstawy do aktywizacji mieszkańców, zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży oraz przeciwdziałać wykluczeniom.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Dzielnica Żbików jest obszarem, w którym występuje ogromne zagrożenie wykluczeniem społecznym. Uruchomienie takiego miejsca jak Inkubator/Świetlica dla Żbikowa umożliwi działania zapobiegające temu procederowi, a także stworzy szansę na aktywizację mieszkańców oraz zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do zajęć aktywizujących je oraz pomoc w nauce. Zapewnienie takiego miejsca w tej dzielnicy jest społecznie bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, a w konsekwencji może zapewnić dalszy rozwój społeczeństwa w dzielnicy Żbików.

Poprzez stworzenie takiego miejsca chcemy rozwijać u dzieci pasje, uczyć ich jak można w sposób ciekawy i interesujący spędzać czas. Pomagać im pokonywać ich problemy z nauką oraz problemy w kontaktach międzyludzkich.

Planujemy, że w godzinach przedpołudniowych lokal byłby dostępny dla starszych mieszkańców dzielnicy. Tym samym stworzona byłaby szansa na zintegrowanie tej grupy społecznej dzielnicy Żbików. W lokalu tym odbywać się będę mogły również spotkania międzypokoleniowe, seniorów z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy wiemy jak dobry wpływ mają dziadkowie na wnuki, ale spotkanie te przyniosłyby obopólną korzyść- seniorzy mogliby np. doskonalić swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych mediów w czym dzisiejsza młodzież biegle się odnajduje.

Uruchomienie takiej świetlicy na Żbikowie, jej działalność, przyczyni się do silniejszej integracji lokalnej i poczucia społecznych związków wśród mieszkańców. Otworzenie takiego miejsca spowoduje większą aktywność mieszkańców w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i świadomości obywatelskiej.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy, bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa, a szczególnie dzielnicy Żbików, a także sąsiedniej dzielnicy Gąsin.